شناسایی دعاوی

شناسایی دعاوی

از دیدگاه مدیریتی، هدف مدیریت دعاوی پیشگیری از دعاوی به طور کامل و یا در صورت عدم امکان، حل و فصل آن در زودترین زمان ممکن به منظور کاهش هزینه‌ها و تداخل با کارهای پروژه ، کاهش ضرر عدم المنفعه طرحهای بزرگ و رفع ابهامات جهت امکان برنامه ریزی و مدیریت بهتر وموثر می‌باشد. بدین منظور، ابتدا می بایست پتانسیلهای قراردادی و عملکردی دعاوی را شناسایی نمود. بنابراین، شناسایی یک ادعا با آگاهی کافی از محدوده پروژه و الزامات قراردادی آغاز می‌گردد. شناسایی صحیح درا بتدا به تفسیر مدارک قرارداد به همراه شرح مستندی از فعالیت‌ها نیاز دارد. تیم مدیریت پروژه می باید در ابتدای پروژه موارد دارای پتانسیل ادعا را شناسایی و ادعا های بالقوه را به مدیر پروژه اعلام نماید.

بعد از عقد قرارداد تیم مدیریت پروژه شرکت موظف است تمامی بندهای قراداد را بررسی و موردی که می تواند منجر به طرح ادعا شود را به مدیر پروژه اعلام نماید .

چک لیست زیر می تواند به مدیریت این فرآیند کمک نماید:

۱- لیست تفکیکی موارد بالقوه ادعا
۲- فهرست فرصتهای ادعاهای قابل طرح
۳- لیست تفکیک تعهدات
۴- شناسایی پرونده ادعاهای بالقوه معلق در طول پروژه

معمولا عوامل اصلی بروز دعاوی موارد زیر هستند (که محدود به این موارد نمیگردد):

الف) تغییر در توافقات قراردادی نظیر:

۱- تغییر در محدوده کار Scope of work  

۲- تغییر در قیمت اجرای پروژه pricing  

۳- تغییر در سطح کیفی اقلام قابل تحویل Deliverables  

۴- کار اضافی/ کاهش کار

۵- تغییر در برنامه زمانبندی اجرای پروژه

۶- تغییر در نرخ عوامل هزینه

۷- تغییر محل اجرای پروژه یا معارض جهت انجام کار

ب) تاخیرات کارفرما در اجرای تعهدات خود مانند:

۱- موثر نمودن قرارداد

۲- رفع موانع و معارضین احتمالی

۳- اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح

۴- تاخیر در پاسخگویی به نامه ها

۵- تاخیر در تصمیم گیری ها و تعیین تکلیف جبهه های متوقف

ج) وجود ایرادات اساسی در قرارداد مانند:

۱- وجود ابهام در مفاد قرارداد

۲- وجود تناقض در بندهای قرارداد

۳- کسری اطلاعات دربندها و مفاد اصلی قرارداد

د) وضعیت پیش بینی نشده آب و هوایی

ه) تعلیق در کارها

و) ایرادات و اشکالات اساسی در طرح‌ها

ز) کیفیت و شرایط تجهیزاتی که توسط کارفرما در اختیار پیمانکار قرار داده می شود.

ح) عدم امکان دسترسی مناسب به سایت اجرای پروژه

ط) تغییر سیاست‌ها و قوانین

کلیه حقوق این وبسایت و مطالب و پوسته هـا متعلق به این وبسایت می باشد .