مدیریت تغییرات و دعاوی

مدیریت تغییرات و دعاوی

مدیریت ادعا و تغییرات

· فرآیندی است پیوسته تا ارکان پروژه بتوانند عواملی که تحت کنترل خود نیستند را مدیریت کنند.

· مدیریت تغییرات، فعالیتها، نقشها و مسئولیتهای لازم برای مدیریت مناسب و کارآمد تغییرات پروژه نظیر محدوده، زمان و هزینه ی مبنا را تعریف و مشخص مینماید.

تشریح زیر فرآیندهای مدیریت ادعا

 

 فرایندهای مدیریت دعاوی بیان می‌دارد که اهداف و استراتژی‌های تدوین شده در برنامه مدیریت دعاوی چگونه اجرایی می‌شود.

فرآیند مدیریت دعاوی پروژه شامل زیر فرایندهای زیر بوده که بصورت زیر نشان داده شده است:

۱- زیر فرآیند شناسایی دعاوی

۲- زیر فرآیند کمی سازی دعاوی

۳- زیر فرآیند پیشگیری از دعاوی

۴- زیر فرآیند حل و فصل دعاوی

هر یک از زیر فرآیندهای فوق به اختصار تشریح می‌گردد:

۳-۱- شناسایی دعاوی

از دیدگاه مدیریتی، هدف مدیریت دعاوی پیشگیری از دعاوی به طور کامل و یا در صورت عدم امکان، حل و فصل آن در زودترین زمان ممکن به منظور کاهش هزینه‌ها و تداخل با کارهای پروژه ، کاهش ضرر عدم المنفعه طرحهای بزرگ و رفع ابهامات جهت امکان برنامه ریزی و مدیریت بهتر وموثر می‌باشد. بدین منظور، ابتدا می بایست پتانسیلهای قراردادی و عملکردی دعاوی را شناسایی نمود. بنابراین، شناسایی یک ادعا با آگاهی کافی از محدوده پروژه و الزامات قراردادی آغاز می‌گردد. شناسایی صحیح درا بتدا به تفسیر مدارک قرارداد به همراه شرح مستندی از فعالیت‌ها نیاز دارد. تیم مدیریت پروژه می باید در ابتدای پروژه موارد دارای پتانسیل ادعا را شناسایی و ادعا های بالقوه را به مدیر پروژه اعلام نماید.

بعد از عقد قرارداد تیم مدیریت پروژه شرکت موظف است تمامی بندهای قراداد را بررسی و موردی که می تواند منجر به طرح ادعا شود را به مدیر پروژه اعلام نماید .

کلیه حقوق این وبسایت و مطالب و پوسته هـا متعلق به این وبسایت می باشد .