پیشگیری از دعاوی

پیشگیری از دعاوی

با توجه به ادبیات و استانداردهای مدیریت ادعا  بهترین راه پیشگیری از دعاوی، پیشگیری از بروز آنها می‌باشد. بنابراین تاکید ویژه بر روی چگونگی جلوگیری از بروز مواردی است که منجر به دعاوی خواهند شد. شناسایی ادعاهای قرارداد که ریسک های آن مشخص و پاسخ آنها از پیش تعیین شده باشد، کمتر منجر به دعاوی خواهد شد.

در خصوص پیشگیری از دعوی توسط پیمانکاران دست دوم پروژه می‌بایست موارد ذیل لحاظ گردد.

الف) اسناد مناقصه دارای سطح کیفی بالا باشد و تا حد امکان ابهامات، تناقضات و کسری اطلاعات کمتری داشته باشد.

ب) زمان مناقصات (در صورت وجود در شرکت) تا جای ممکن محدود نبوده تا مناقصه گران فرصت آنالیز کامل اسناد مناقصه را داشته باشند.

ج) جلسات Site Visit و پرسش و پاسخ با پیمانکاران و کارفرما تشکیل و ابهامات تا جای ممکن برطرف گردد.

د) درک یکسان و مشترک بین پیمانکاران و کارفرما ایجاد شده تا امکان تفسیر به رای به حداقل برسد.

هـ) مطالعات دقیق و تحلیل های مربوط به بهترین نوع برونسپاری E، EP، EPC و … در خصوص بهترین و موثرترین روش اجرایی پروژه انجام گیرد.

و) تجزیه و تحلیل قرارداد توسط تیم پروژه برای شناسایی پتانسیل های ادعا و جلوگیری از آن ها

ز) بکارگیری زبان ساده در انجام مکاتبات با پیمانکاران نیز می تواند برخی از دعاوی را پیشگیری نماید.

ح) تشکیل جلسات Review و Clarification با پیمانکاران به منظور حصول اطمینان از صحت عملیات طراحی قبل از شروع عملیات اجرایی و در راستای کاهش هزینه تغییرات

کلیه حقوق این وبسایت و مطالب و پوسته هـا متعلق به این وبسایت می باشد .