کمی سازی دعاوی

کمی سازی دعاوی

هرگاه موضوعی به عنوان یک ادعای بالقوه مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته باشد، باید در خصوص ارزش طرح ادعا تصمیم گیری نمود. باید ارزیابی مناسبی از عواقب محتمل مثبت و منفی بر روی ذینفع صورت گیرد. گام بعدی، کمی سازی ادعای بالقوه به صورت جبران مالی، تمدید زمانی یا هر دو می‌باشد. معمولا دعاوی به خاطر وجود نظرات متفاوت بین ذینفعان در خصوص اثرات مالی و زمانی دعاوی به راحتی حل و فصل نمی‌شوند. با این وجود، روش‌های صحیح و منطقی جهت تعیین هزینه فعالیت اضافی یا خسارات به صورت زمان و پول وجود دارد. برخی موارد، مورد ادعا اثر مستقیم یا غیر مستقیمی بر روی سایر جنبه‌های پروژه دارد.

تیم مدیریت پروژه شرکت موظف است جهت کمی کردن و طرح ادعای هریک از پروژه ا شرکت  اسناد زیر را جهت پیاده سازی فرآیند تهیه نماید.

۱-    هزینه های مستقیم یا غیر مستقیم ادعا

۲-    فهرست و مستند سازی فرصتهای ادعاهای قابل طرح

۳-    ادعای کاملا مستند سازی شده (گزارش به مدیر برنامه ریزی و مدیر پروژه)

کلیه حقوق این وبسایت و مطالب و پوسته هـا متعلق به این وبسایت می باشد .